TASKK Tüzüğü

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Tüzüğü

KONFEDERASYONUN ADI:
MADDE 1- Konfederasyonun adı Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonudur.
Kısa adı “TASKK” dır.
KONFEDERASYONUN MERKEZİ:
MADDE 2- Konfederasyonun Merkezi Ankara’dır.
KONFEDERASYONUN AMACI VE FAALİYETLERİ:
MADDE -3 Amaç
1- Ülkemizde spor kulüplerinin üst kuruluşu olarak kurulup faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarını bir çatı altında toplayarak Federasyonların güçlenmesini sağlamak. Amatör sporun ve sporcu gençliğin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, amatör sporun ve sporcu gençliğin bütünleşmesini sağlayarak ulusal ve uluslar arası faaliyetlerde bulunmak.
2- Amacı Gerçekleştirmek İçin Yapılacak Faaliyetler:
a- Spor kulüpleri ve bu kulüplerin kurdukları federasyonların kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve işletmek,
b- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
c- Herkes için Spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak,
d- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
e- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, her türlü sosyal medya araçları ile üyelerini ve kamu oyunu bilgilendirmek.
f- Gençlik ve sporla ilgili; Bakanlık, Genel Müdürlük, Üniversite, yerel yönetimler diğer kamu, gönüllü ve özel kuruluşlar, spor federasyonu, dernek ve üst kuruluşlarla, ortak projeler yürütmek,
g- Temel öğeleri spor kulüpleri ve üst kuruluşları olmakla birlikte Konfederasyon, her yaştaki insanın, “Herkes İçin Spor ve Sağlık İçin Spor” ve Fair-Play düşüncesine uygun olarak spor yapmasını sağlamak.
h- Engelli sporcu, yönetici ve diğer kişilerin spor ortamlarının iyileştirilmesine ve onların da spor yönetimlerine katılmasına çalışmak,
i- Yardım toplama mevzuatlarına uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağış kabul etmek, yardım ve bağışta bulunmak,
j- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
k- Spor paydaşlarının yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantı, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,
l- Konfederasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
m- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki spor ve sporcu gençliği ile ilgili dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yurt dışında temsilcilik açmak,
n- Amaçlarla ilgili kooperatif, vakıf ve işletmeler kurmak veya kuruluşlara katılmak, üye veya ortağı olduğu bu kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak.
o- Amacını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararı ile sponsorluk yapmak, sponsor olmak,
p- Konfederasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, ortak projeler yürütmek,
r- Konfederasyon faaliyetlerini sürdürürken; siyasi görüş, ırk, dil, din, mezhep ve cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapmaz.
ÜYE OLMA HAKKI :
MADDE-4 Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmenliği çerçevesinde oluşturulan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları üye olabilir.
Üye olmak isteyen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları kendi genel kurullarında Konfederasyona üyelik kararı alarak, genel kurul kararıyla birlikte Konfederasyona yazılı olarak müracaat etmek zorundadır.
Yapılan müracaatı Konfederasyon Yönetim Kurulunca 30 gün içerisinde karara bağlanmak zorundadır. Üyeliğe kabul halinde yapması gereken işlemler hakkında bilgi verilerek kaydı yapılır, reddi halinde ise müracaatlıya yazılı olarak bildirimde bulunulur.
ÜYELİKTEN ÇIKMA:
MADDE -5
a- Üye federasyon üyelikten çıkma konusunda alınmış genel kurul kararını yazılı olarak Konfederasyon Yönetim Kuruluna sunulması ile üyelikten çıkmış sayılır.
b- Üyelikten ayrılma, üyenin Konfederasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
c- Konfederasyon üyeliğinden ayrılmasının federasyon yönetim kurulunca gündeme alınması halinde, Konfederasyon yönetim kuruluna yazılı olarak bildirimde bulunulması şarttır. Federasyonca yapılacak genel kurula, Konfederasyon yönetim kurulunca temsilci görevlendirilir, görevlendirilen temsilci federasyonun Konfederasyondan ayrılma sebeplerini dinler ve sorunlar hakkında genel kurula bilgi sunar.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
MADDE -6
1-Aşağıda belirtilen şartlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde;
a- Konfederasyon tarafından belirlenen üye aidatlarını yazılı isteğe rağmen yazının kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyen üye Federasyonlar,
b- Konfederasyon aleyhinde çalışan üye Federasyonlar,
c- Konfederasyon çalışmalarına, yazılı tebligata rağmen katılmayan üye Federasyonlar,
d- Konfederasyonun Ana Tüzüğündeki amaç ve ilkelere aykırı davranan, Konfederasyon Yönetim Kurulu kararlarına uyup, yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren veya zamanında yerine getirmeyen federasyonlar,
2- Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kuruluna sevk edilir, Disiplin Kurulunun teklifi Yönetim Kurulunun kararı ile süresiz olarak üyelikten çıkarılabilir.
3-Üyelikten çıkarılan federasyonun Konfederasyon Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır.
Üyelikten çıkarılma kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren Yönetim Kurulu aracılığı ile itiraz dilekçesini Konfederasyona verir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında durumu görüşülür. Genel kurulun verdiği karar kesindir.
ÜYELERİN HAKLARI :
MADDE -7 Üyelerin Hakları;
1- Konfederasyonun mülkiyetinde üye federasyonların kullanımında bulunan sosyal tesislerden yararlanmak.
2- Federasyonu Genel Kurulda temsil etmek,
3- Konfederasyonca yapılan faaliyetlere iştirak etmek ve/veya yararlanmak,
4- Konfederasyonca oluşturulacak vakıf, kooperatif ve iktisadi işletmelere ortak olmak
5- Konfederasyona üye Federasyonlar eşit haklara sahiptir.
a- Her üye Federasyon Konfederasyonun sosyal tesislerinden veya diğer faaliyetlerinden eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptir.
b- Konfederasyondan çıkan veya çıkarılan üye Federasyon, Konfederasyonun mal varlığından hak iddia edemez ve Konfederasyona olan borçlarını ödemek zorundadır.
KONFEDERASYONUN ORGANLARI :
MADDE -8
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Disiplin Kurulu,
 
KONFEDERASYON GENEL KURULUNUN TOPLANMASI VE ZAMANI
GENEL KURULUN NİTELİĞİ VE OLUŞUMU:
MADDE -9
Genel Kurul, Konfederasyonun en yetkili organıdır.
Konfederasyon Genel Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye Federasyonların delegeleri ile o dönem için Konfederasyonun organlarında bulunan asıl üyelerden oluşur.
Federasyonlar; Konfederasyon Genel Kurulunda, şu şekilde temsil edilirler.
İlk 20 kulübe kadar 3 delege,
Ondan sonraki her 10 üye kulüp için bir delege.
Hesaplama sonunda, artan üye kulüp sayısı en az 6 olduğu takdirde 1 delege eklenir.
Delegeler, yenisi seçilene kadar delegelik haklarını korurlar. Federasyonlar, delegelerini sadece Genel Kurullarında seçebilirler. Yönetim Kurulu kararı ile delege belirlenemez. Federasyonlar, Genel Kurullarında, delegelerini asıl ve yedek olarak seçebilirler. Herhangi bir nedenle delegeliklerde boşalma olduğu takdirde, yerine yedekler sırası ile çağırılır. Delegelerin Konfederasyon Genel Kuruluna çağırılmalarında, tutanaktaki sıralama göz önünde bulundurulur.
TOPLANMA ZAMANI :
MADDE -10
Genel Kurul üç yılda bir EKİM ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır, şayet çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan delegelerin birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak üye delegeler arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
ÇAĞRI USULÜ :
MADDE -11
Federasyonlar, genel kurullarında seçtikleri delegelerin isimlerini içeren genel kurul tutanaklarını Konfederasyon genel kurul tarihinden en geç otuz gün önce Konfederasyona bildirmek zorundadırlar.
Genel Kurullara ilişkin duyuru ve diğer bilgiler, Konfederasyonca, delegelerin bağlı oldukları federasyonlara gönderilir. Bu bilgi, belge ve duyuruların delegelere ulaştırılması görevi ilgili federasyonlarındır.
Yönetim kurulu, Konfederasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya Konfederasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden çok olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI:
MADDE -12
Genel Kurul toplantıları Konfederasyon Merkezinde, Yönetim Kurulunca belirlenen yerde yapılır.
Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Ancak, tüzük değişikliği ve Konfederasyonun feshi durumunda ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Konfederasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olmaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :
MADDE -13
a-Konfederasyon genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
b-Genel Kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gelecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
c-Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı
 
bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Konfederasyon üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
d-Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
e-Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere delegeler arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Divan Kurulu seçilir.
f-Konfederasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
g-Toplantının yönetimi ve güvenliği divan başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan kurulu tarafından imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.
h-Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren liste ve Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Konfederasyon Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Konfederasyon tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
MADDE -14
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı talebi halinde, görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
MADDE -15
A-Genel Kurulun görevleri şunlardır.
a- Konfederasyon organlarını seçmek,
b- Konfederasyon tüzüğünü değiştirmek,
c- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ile yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesine karar vermek,
d- Konfederasyon için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır veya taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
e- Yönetim Kurulunca Konfederasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak talimatları inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylamak,
f- Konfederasyon yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek,
g- Konfederasyon üyeliğinden çıkartılan federasyonlar ile Konfederasyon organlarında görevli olanların itirazlarını görüşerek karara bağlamak,
h- Konfederasyon adına uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmak veya ayrılmak,
i- Konfederasyonun vakıf kurması veya var olan vakıflara üye olunması veya ayrılması,
j- Konfederasyonun fesih edilmesine karar vermek,
k- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlamak,
l- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
B-Genel kurul, Konfederasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
C-Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Konfederasyonun en yetkili organı olarak Konfederasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :
MADDE -16
Konfederasyonun organlarının seçimi gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Bunun dışındaki oylamalarda Genel kurulun belirleyeceği yöntem uygulanır.
Açık oylamada, genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve Konfederasyonun feshi kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
YÖNETİM, DENETLEME, DİSİPLİN VE ONUR KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, SEÇİLEME USULÜ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI
YÖNETİM KURULU :
MADDE -17
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca, delegeler arasından doğrudan seçilen bir Genel Başkan ile 38 asıl ve 39 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin sırayla göreve çağrılması zorunludur.
Genel Kurullarda, Genel Başkan ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Onur Kurulu üyeleri oy pusulalarında birlikte yazılabilir.
Genel Başkanlık makamında herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kendi arasından seçim yapabilir.
Üst üste iki toplantıdan sonuç alınamazsa, ya da Yönetim Kurulu uygun görürse Genel Başkan seçimi için olağanüstü Genel Kurula gidilir. Genel Başkan Yönetim Kurulu içinden seçilirse, boşalan üyelik için yedekler sıra ile göreve çağrılır. Genel Başkan, sadece bu görevinden ayrıldığı takdirde Yönetim Kurulu üyeliği devam eder. Yönetim Kurulundaki başka görevler Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a) Konfederasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Tüzük hazırlamak ve genel kurula sunmak,
c) Konfederasyonun gelir, gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak
d) Konfederasyonun çalışmaları ile ilgili talimatları hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.
e) Konfederasyonun amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, Genel Kurulun yetkisi ile ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, Konfederasyona ait ihtiyaç fazlası taşınır veya taşınmaz malları satmak, bina ve tesis yapmak. 
f) Konfederasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, demirbaş, taşıt, araç, gereç alımına karar vermek.
g) Her faaliyet dönemi sonunda Konfederasyonun yıllık bilânço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, .
h) Her türlü ayni ve nakdi bağışın kabul edilmesine karar vermek.
i) Tüzükte belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken her türlü harcamayı yapmak.
l) Yönetim Kurulu, lisanslı faal amatör sporcuların, yönetici ve antrenörlerin, Konfederasyon ve üye federasyonların organlarında görev yapanların ve Konfederasyonda ücretli çalışanların ölümleri halinde eş ve çocuklarına, yoksa ailelerine, varsa bakmakla yükümlü olduklarına, sakatlık ve hastalık hallerinde kendilerine, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esas ve usullerle her türlü yardımı yapabilir. Bu alanda sandık veya vakıf kurabilir.
YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ :
MADDE -18
Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, bir Başkan Vekili ile beş Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter, Eğitim Sekreteri, Mali Sekreter, Örgütlenme Sekreteri, Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri, Sosyal İşler Sekreteri, Dış İlişkiler Sekreteri, Sağlık İşleri Sekreteri, Tesisler Sekreteri ile uygun bulacağı öteki görevlileri seçer. Bunların dışında gerekli çalışma kurulları oluşturur, ancak yönetim kurulu görevlerini devredemez.
Yönetim Kurulu zorunlu olarak iki ayda bir, ayrıca gerekli görüldüğü takdirde önceden kararlaştıracağı belirli yer ve gün de toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
İzinsiz ve mazeretsiz olarak yılda üst üste iki toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır.
Yönetim kurulu üyesi, yapılacak yönetim kurulu toplantısına mazeretine binaen katılamayacaksa durumu yazılı olarak yönetim kuruluna sunması zorunludur. Bu durum bir takvim yılında ancak üç defa geçerlidir.
Yönetim Kurulu, yurt içi ve yurt dışında tüzükte yer alan organlar ve kurullarla ilgili toplantılar düzenleyebilir.
A) GENEL BAŞKANIN ADAYLIĞI KOŞULLARI, GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel Başkanlığa aday olabilmek için, Genel Kurula katılma hakkı olan delegelerin beşte biri (1/5) tarafından yazılı olarak aday olarak gösterildiğine ilişkin dilekçenin Divan Başkanlığına verilmesi gerekir. Bir delege ancak bir kişiyi aday gösterebilir. Birden fazla kişiyi aday gösteren delegenin, aday gösterme dilekçelerindeki imzası geçersiz sayılır.
Genel Başkan yönetim kuruluna başkanlık eder. Konfederasyonun mali, idari, sosyal, teknik, sportif, protokol ilişkilerinde Konfederasyonu birinci derecede temsil eder. Genel kurul sonuç bildirimleri ile zamanında verilmesi gereken beyanname vb. evrakların Mülki amirliğine verilmesini sağlar.
Konfederasyon adına çıkacak yayınların sorumlusudur.
B) BAŞKAN VEKİLİ:
Başkanın olmadığı hallerde başkanın yetkilerini kullanır ve toplantılarda yönetim kuruluna başkanlık eder.
C) GENEL SEKRETER:
a) Konfederasyonun adına tüm yazışmaları yürütmek.
b) Yönetim Kurulu toplantısı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak.
c) Konfederasyonun arşivini oluşturup, dosyalarını düzenlemek.
d) Konfederasyonun uluslararası dernek, birlik, federasyon ve kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek.
e) Üyelik başvurularını, üyelikten düşme şartlarının oluşup oluşmadığını ve çıkma taleplerini inceleyerek yönetim kuruluna sunmak.
f) İdari konularda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların Uygulanmasını sağlamak,
D) BAŞKAN YARDIMCILARI:
Konfederasyon Genel Başkanının görevlendirdiği konularda ve kendilerine bağlanan birimlerde sorumlu olup Başkanın verdiği diğer görevleri yaparlar.
E) MALİ SEKRETERİN GÖREVLERİ:
a) Konfederasyonun bütçesini hazırlamak,
b) Bir önceki yılın kesin hesabını çıkartıp yönetim kuruluna ve genel kurula sunmak,
c) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
d) Konfederasyonun gelirlerini tahsil etmek, yönetim kurulu tarafından uygun görülen ödemeleri yapmak,
e) Gelir ve giderlere ilişkin arşiv oluşturmak,
f) Konfederasyonun mali işlerle ilgili tüm yazışmaları yapmak ve kamu kurum ve kuruluşlara verilecek bilgi ve belgeleri tanzim ederek vermek.
g) Yönetim Kurulu tarafından verilecek görevleri yerine getirmek,
F) EĞİTİM SEKRETERİ:
a) Konfederasyon üyelerinin sosyal kültürel gelişimlerini sağlamak ve Fair-Play ruhunun gelişmesi için mevzuata uygun olarak konferans, panel, sempozyum, kurs v.b. etkinlikler düzenlemek, yayınlar çıkartmak, kütüphane oluşturmak.
b) Bilişim çalışmalarını yakından takip ederek üyelerin bilim ve teknolojiden mümkün olduğunca faydalanmaları için çalışmalar yapmak
c) Her türlü spor branşlarında değişiklikleri izlemek ve bu konuda proje hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak
d) Yönetim kurulunca uygulanması uygun görülen eğitim projeleri ile ilgili tüm materyalleri hazırlayarak eğitim vermek veya verdirmek.
e) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
G) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SEKRETERİ:
a) Yönetim kurulunun basınla paylaşmak istediği konular hakkında basına bilgi vermek,
b) Basın ve yayın yoluyla Konfederasyonun ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.
c) Konfederasyonun halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini yürütmek
d) Organizasyonlarda yer alacak sanatçı, yazar vb kişilerle iletişim kurmak. 
e) Konfederasyonun sponsorlukla ilgili faaliyetlerini yürütmek, bunun için ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla Konfederasyon adına görüşmeler yapmak.
f) Konfederasyonun adına web sayfası oluşturarak güncelleştirilmesini sağlamak.
g) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
H) SOSYAL İŞLER SEKRETERİ:
a) Üyeler arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla sosyal organizasyonları planlamak ve düzenlemek.
b) Konser, yemek, gezi vb faaliyetleri organize etmek.
c) Sosyal faaliyetlerle ilgili çalışmalar yürütmek.
d) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
I ) DIŞ İLİŞKİLER SEKRETERİ:
a) Konfederasyonun uluslararası dernek, birlik, federasyon, konfederasyon ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek.
b) Konfederasyonun uluslararası organizasyonlara katılım ile ülkemizde uluslararası organizasyonlar düzenlenmesini organize etmek.
c) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
J) ÖRGÜTLENME SEKRETERİ:
a) İllerde Kurulmuş bulunan Federasyonların Konfederasyona üyeliğini sağlamak.
b) Federasyonu olmayan illerde Federasyon Kurulması için çalışmalar yapmak.
c) İllerdeki kulüplerin tamamının o ildeki Federasyona üye olması için gerekli çalışmaları yapmak.
d) Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
K) SAĞLIK İŞLERİ SEKRETERİ:
Sağlık işlerinden sorumlu olup, Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapmak.
L) TESİSLER SEKRETERİ:
Tesislerden sorumlu olup, Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapmak.
YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:
MADDE - 19
Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Konfederasyon delegelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Konfederasyonun delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
DENETLEME KURULU:
MADDE -20
Denetleme Kurulu 7 (Yedi) asıl ve 7 (Yedi) yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.
Denetleme Kurulunun Görevleri :
a) En az yılda bir belirsiz zamanlarda Konfederasyonun bütün hesap ve işlemlerini, Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini, Konfederasyonun mali durumunu incelemek ve denetlemek.
b) Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunmak.
c) Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.
DİSİPLİN KURULU:
MADDE -21
Genel kurul tarafından 9 (Dokuz) asıl ve 9 (Dokuz) yedek üye olarak gizli oyla seçilir. Disiplin kurulu yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
Disiplin Kurulunun Görevleri :
Yönetim kurulu tarafından havale edilen konuları araştırmak, Konfederasyon tüzüğüne aykırı davranan üye Federasyonlar ve Konfederasyon organlarında görev yapanlar hakkında incelemeler yaparak dosya hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
Disiplin Cezaları :
a)       Uyarı,
b)       Yönetim Kurulu’nun belirlediği süre dahilinde sosyal ve kültürel tesislerden yararlanmamak,
c)     Üyelikten Sürekli ihraç,
Yönetim Kuruluna teklif edebilir. Yönetim Kurulunun vermiş olduğu cezalara ilgilinin Genel Kurulda itiraz hakkı vardır.
ONUR KURULU:
MADDE – 22
Onur Kurulu en fazla 15 üyeden oluşur. Kurulun yedek üyeleri yoktur. Onur Kurulu Üyeleri Konfederasyona katkılarıyla hizmetleri geçmiş kişiler arasından Genel Kurulca belirlenir.
Onur Kurulunun Çalışma Şekli ve Görevleri
Kurul, Yönetim Kurulunca, çalışmalar ve Konfederasyonun amaçları ile ilgili konularda görüş üretmek için yılda en az bir kez toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu, ayrıca gerekli gördüğünde de Kurulu toplayabilir. Yönetim Kurulu, Konfederasyon tüzüğünde belirtilen konularda, Onur Kurulu’na her türlü görevi verebilir.
YÖNETİM KURULU’NCA OLUŞTURULAN ÇALIŞMA KURULLARI :
MADDE – 23
Yönetim Kurulu, Konfederasyon amaçlarının gerçekleşmesi için Yürütme Kurulu ve Başkanlar Kurulu başta olmak üzere hukuk, araştırma, planlama ve geliştirme, çevre, ekonomi, dış ilişkiler  ve benzeri konularda Kurullar, Komiteler, Komisyonlar ve Konseyler oluşturabilir.
a) YÜRÜTME KURULU:
Yürütme Kurulu, Genel Başkan ve Genel Sekreter ile birlikte Yönetim Kurulunca kendi arasından seçilecek toplam 18 üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki doğrultusunda Konfederasyonun çalışmalarını yürütür ve yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu toplandığında bilgi verir. 
b) BAŞKANLAR KURULU:
Başkanlar Kurulu, Yönetim, Denetim, Disiplin ve Onur Kurulu asıl üyeleri ile Konfederasyonun üyesi olan federasyonların başkanlarından oluşur. Federasyon Başkanlarının yazılı özürleri veya başka zorunlu nedenlerin ortaya çıkması halinde, federasyon yönetim kurulları, başkan adına bir yönetim kurulu üyesini görevlendirebilir. Kurul, iki seçim dönemi arasında en az 5 kez toplantıya çağırılır. Kurulun kararlan öneri niteliğinde olup, Konfederasyon Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde de kurulu toplayabilir. Toplantılar, Yönetim Kurulu’nun kararlaştırdığı yerde yapılır.
Başkanlar Kuruluna; Konfederasyon Genel Başkanlığı yapanlar, branş federasyonlarında Konfederasyonu temsilen görev yapan kişiler ile Konfederasyon Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kuruluş temsilcileri ve diğer kişilerde çağrılabilir.
Kurul, federasyonlardan, Yönetim Kurulu üyelerinden veya delegelerden gelecek her türlü öneriyi görüşür.
Kurulun Başkanı, Konfederasyon Genel Başkanıdır. Kurulun toplantı tutanaklarını Genel Sekreter düzenler.
Kurul toplantılarının açılabilmesi için çağrı yeterli olup, çoğunluk aranmaz. Kararlar açık oyla alınır.
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :
MADDE – 24
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Konfederasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Konfederasyonun merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine ve Spor Genel Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir.
AYLIK AİDAT MİKTARLARI :
MADDE – 25
Üye Federasyonlar yıllık olarak Ağustos ayı sonuna kadar her üye kulüp için 5- TL. öderler. Ödentilerin Ağustos ayı sununa kadar yapılması zorunludur. Bu süre zarfında ödentisini ödemeyen üyeye Yönetim Kurulu tarafından yazılı tebligat yapılır ve ödentisini tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenmesi istenir.
KONFEDERASYONUN GELİRLERİ :
MADDE – 26 Konfederasyonun Gelirleri;
a) Üye aidatları, (Giriş Aidatı Alınmayacaktır.)
b) Konfederasyonca tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, ve konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Konfederasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,
d) Her türlü bağış ve yardımlar,
e) Konfederasyonun yürüteceği ekonomik faaliyetlerden ve hizmetlerden elde edilen gelirler,
f) Spor Federasyonlarınca istenen ve Konfederasyon Yönetim Kurulunca yapılması uygun görülen işlerden ve spor etkinliklerinden elde edilen gelirler.
g) Dış ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan sağlanan yardımlar.
h) Sponsorluk gelirleri,
i) Banka faiz gelirleri,
j) Diğer gelirler.
 
DEFTER VE KAYITLAR :
MADDE -27
Konfederasyon Dernekler Kanununa istinaden yürürlüğe konulan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri tutar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f- Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
a) (A) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Yukarıda yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.
HESAP DÖNEMİ :
MADDE – 28
Hesap dönemi bir takvim yılıdır. 1 Ocakta başlar, 31 Aralıkta sona erer.
GELİR-GİDERLERDE USUL :
MADDE – 29
Konfederasyonun gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Konfederasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 
Konfederasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Konfederasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Konfederasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.”
Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, Konfederasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.
Alındı Belgelerinin Biçimi: Konfederasyonun gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Yönetmelik ekinde gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asil ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler veya yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli form şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgelerinin Deftere Kaydı: Konfederasyon saymanınca teslim alınan alındı belgeleri, Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç bitiş ve serisi sütunları doldurularak her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.
Alındı Belgelerinin Kullanımı: Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyece imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığı ile doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir, sureti dosyasında muhafaza edilir.
Yardım Toplama Yetki Belgesinin Düzenlenmesi ve Kullanılması: Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, Konfederasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi Konfederasyon tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Konfederasyon yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, Konfederasyonun kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Konfederasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelirlerin Teslimi: Konfederasyon adına gelir tahsil etmekte yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde Konfederasyonun banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilâtı 1.000.- TL’yi geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde Konfederasyonun bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.
Konfederasyonun kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
KONFEDERASYONUN HARCAMALARI :
MADDE -30
Konfederasyonun bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda yönetim kurulu tarafından belirlenecek miktarda Başkana ödeme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.
Konfederasyonun paraları bankalarda Konfederasyon adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek Başkan veya vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.
KONFEDERASYONUN BORÇLANMA USUL VE ESASLARI :
MADDE -31
Konfederasyonun amaçları doğrultusunda hazırlanacak projelerin gerek hazırlanma aşamasında, gerekse uygulanması esnasında ve acil durumlarda Yönetim Kurulu asıl üye sayısının 2/3’ünün vereceği kararla ve bir önceki yıl gerçekleşen bütçesinin %20’sini aşmayacak şekilde borçlanabilir. Bu miktardan fazlası içinde Genel Kurul kararı ile kamu ve özel bankalar ile kişi veya kişilere borçlanabilir. Borçlanmalar hiçbir zaman Konfederasyonun bütçesini aşamaz.
KONFEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :
MADDE –32
Konfederasyon iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Konfederasyon tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Ayrıca gerek görüldüğü zaman Konfederasyon bağımsız denetim kuruluşlarına veya bağımsız denetçilere de denetim yaptırabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
MADDE – 33
Konfederasyonun mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Alınacak nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. (yönetim kurul tarafından)
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
MADDE – 34
Tüzük değişikliğine karar vermek yetkisi genel kurulundur. Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz ve her iki toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapılır.
KONFEDERASYONUN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:
MADDE – 35
A- Konfederasyonun Genel Kurul Tarafından Tasfiye Edilmesi:
a) Konfederasyon Genel Kurulu her zaman Konfederasyonun feshine karar verebilir. Genel Kurulun Konfederasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip bulunan Konfederasyon delegelerinin en az 2/3’sinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
b)-İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurullarının asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesihe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Konfederasyonun fesih edilmesi kararlaştırıldıktan sonra, tasfiye işlemleri Genel kurul tarafından son yönetim kurulu üyelerinden oluşturulan kurulca yapılır.
c)-Tasfiye Kurulu, önce Konfederasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Konfederasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Konfederasyonun borçlu olduğunun tespiti halinde Konfederasyonun alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Konfederasyonun alacaklı olması durumunda borçlulardan alacakları tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçluların ödenmesinden sonra kalan para ve mal varlığı son genel kurul tarafından Konfederasyon adına kurulmuş Vakfa veya belirlenecek yere bırakılır.
d)-Tasfiye Kurulu, tasfiye işlemlerini tamamlamasını müteakiben durum yedi gün içerisinde bir yazı ile mülki amirliğine bildirilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir.
B -Tasfiyenin Mahkeme Kararı ile Yapılması :
a)-Genel kurulun toplanamaz hale geldiğinde, tasfiye kurulunca tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut Konfederasyon mahkeme kararıyla fes edilmişse Konfederasyonun bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla Konfederasyonun merkezindeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
b)-Bu durumda Konfederasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasına müteakip, durum ilgili mülki amire bildirilir.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :
MADDE – 36
Konfederasyon tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan konularda da 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır
KONFEDERASYONUN KURUCULARI
Konfederasyonu oluşturan federasyonlar, adresleri ve geçici yönetim kurulu;
1-Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu,
2-Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu.
3-Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu.
4-Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu,
Geçici Yönetim Kurulu
Rıza SÜMER (Genel Başkan). Zeki ÇAVUŞOĞLU. Sinan GENÇOĞLU, Atilla DAMLACI (Genel Başkan Yardımcıları), İnal ÖZVER (Genel Sekreter).
Üyeler:
Kemal YURDAL, Hayrı ÖZEL, Abbas TEZEL, Bahtiyar ÖZGÜR, Muharrem AĞIRTAŞ, Ali Osman YILMAZ, Hasan BAŞPARMAK, Hasan DAĞÇİÇEK, Ali YENİGÜN, Kasım YILMAZ, Osman SAKA, Erol ÖZKARABEKİR, Erol SAYGI, Hüseyin REİS, Özbakır OFLUOĞLU, Cemal ÖZDEMİR.
GEÇİCİ MADDE:
1- Yürürlük Maddesi: Eski tüzüğün iptali ile genel kurul onayından sonra bu tüzük yürürlüğe girer.
Genel Kurulun 25.10.2014 tarihli olağan toplantısında iş bu tüzüğün tamamı değiştirilmiştir.

Gazi Mahallesi Silahtar Cad. No:104 Yenimahalle / ANKARA

0(312) 425 30 57

0(312) 417 33 74

info@taskk.org.tr

Yazılım&Tasarım OMEDYA
Tüm Hakları Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na aittir.